Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for the ‘present simple tense’ Category

[1.1]   Present  simple  tense   
1.    ใช้กับ เหตุการที่เกิดขึ้นตามความจริงของธรรมชาติ และคำสุภาษิตคำ พังเพย.   
2.    ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นความจริงในขณะที่พูด  (ก่อนหรือหลังจะไม่จริงก็ตาม).
3.    ใช้กับกริยาที่ทำนานไม่ได้   เช่น  รัก,  เข้าใจ, รู้  เป็นต้น.
4.    ใช้กับการกระทำที่คิดว่าจะเกหิดขึ้นในอนาคตอันใกล้(จะมีคำวิเศษณ์บอกอนาคตร่วมด้วย).
5.    ใช้ในการเล่าสรุปเรื่องต่างๆในอดีต  เช่นนิยาย นิทาน.
6.    ใช้ในประโยคเงื่อนไขในอนาคต    ที่ต้นประโยคจะขึ้นต้น ด้วยคำว่า    If    (ถ้า),   unless   (เว้นเสียแต่ว่า),    as  soon  as  (เมื่อ,ขณะที่),   till  (จนกระทั่ง) ,   whenever   (เมื่อไรก็ ตาม),   while  (ขณะที่)   เป็นต้น.
7.    ใช้กับเรื่องที่กระทำอย่างสม่ำเสมอ  และมีคำวิเศษณ์บอกเวลาที่สม่ำเสมอร่วมอยู่ด้วย  เช่น  always (เสมอๆ),  often   (บ่อยๆ),    every  day   (ทุกๆวัน)    เป็นต้น.
8.    ใช้ในประโยคที่คล้อยตามที่เป็น  [1.1]  ประโยคตามต้องใช้   [1.1]  ด้วยเสมอ.

Advertisements

Read Full Post »

Present Simple tense

 Present      Simple   tense  

หลักการใช้
                   1) ใช้กับเหตุการณ์ที่กระทำซ้ำๆ เป็นประเพณีและเป็นนิสัย (Repeated actions , customs and habits)
                            – He visits his family every weekend.           (repeated action)
                            – Ethiopians celebrate Christmas on 7 January.        (custom)
                            – He goes to be at nine o’clock every night.           (habit)

                    2) ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริงเสมอ (universal truth)
                            – The earth goes round the sun.
                            – The sun rises in the east and sets in the west.
                            – The sun shines by day ; the moon shines by night.

                    3) ใช้กับความสามารถ (ability)
                            – He plays the guitar very well.
                            – That man speaks English as well as he speaks his own language.

                     4) ใช้แทน Future หลังคำ if , unless, in case ในขณะที่ประโยคเงื่อนไข และคำ when , until, as soon as,
                          before , after
                             – If the weather is fine tomorrow , we shall have a picnic.
                             – We shall go out when the rain stops.
                             – We can’t begin playing as soon as the whistle blows.
                             – I shall eat before he arrives.
      
                5) คำกริยา  บางคน เราจะไม่ใช้รูป present continuous tense แม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะกำลังเกิดขึ้น หรือ กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบันก็ตาม เช่น verb to be — I am late now. กริยาเหล่านี้แบ่งออกเป็น 6 ชนิดคือ
                    5.1 กริยาที่บ่งภาวะที่บังคับไม่ได้ (verb for states over which we have no control) ได้แก่ กริยา see , hear , feel , taste , smell เช่น
                             –  I see that it is raining again.
                             –  I hear someone knocking at the door.
                             – This towel feels very soft.
                             – This soup tastes good. 
                             – His breath smells bad. 
                       5.2 กริยาที่แสดงความนึกคิด (verb for ideas) เช่น know (รู้) , understand (เข้าใจ) , think (คิด) , believe (เชื่อ) , disbelieve (ไม่เชื่อ) , suppose (สมมุติ) , doubt (สงสัย) , agree (เห็นด้วย), disagree (ไม่เห็นด้วย) , realize (ตระหนัก) , consider (พิจารณา) ,notice (สังเกต) , recognize (จำได้) , forget (ลืม) , remember (จำ) , recall (ระลึกได้) เช่น
                             – He now knows as much about the lesson as you do.
                             – I believe what he is saying is true.
                             – We agree to his suggestion.
                             – The teacher considers him as an industrial srtudent.
                             – I dony recall where I met him.               etc.
                         5.3 กริยาที่แสดงความชอบและความไม่ชอบ (Verbs for liking and disliking) เช่น like (ชอบ) , dislike (ไม่ชอบ) , love (รัก) , hate (เกลียด) , detest (ชิงชัง) , prefer (ชอบ) ,  forgive (ยกโทษ) , trust (ไว้ใจ) , distrust (ไม่ไว้ใจ) เช่น
                             – I like the movie I saw yesterday.
                             – She detests people who are unkind to animals.
                             – We prefer to go out without him.
                             – I distrust this young lady.       etc.
                          5.4 กริยาที่แสดงความปรารถนา (verbs for wishing) เช่่น   wish (ปรารถนา) , want (ต้องการ) , desire (ปรารถนา) เช่น
                             – He wishes to leave as early as possible.
                             – She wants to go to Italy.
                             – We all desire happiness and health.
                           5.5 กริยาที่แสดงความเป็นเจ้าของ (Verbs of possession) เช่น possess (เป็นเจ้าของ) ,have (มี) , own (เป็นเจ้าของ) , belong to (เป็นของ) เช่น
                             – He possesses two new cars.
                             – She has more money than she needs.
                             – I own several actres of land.
                             – This bicycle belongs to my brother.
                            5.6 กริยาเฉพาะบางคำ (Certain other verbs) เช่่น be (เป็น อยู่ คือ) , appear (ปรากฎ) ,seem (ดูเหมือน) , mean (หมายความว่า) , please (พอใจ) , displease (ไม่พอใจ) ,  differ (แตกต่าง) , depend (ขึ้นอยู่กับ , พึ่งพา) , resemble (ดูเหมือน) , deserve (สมควรได้รับ) , refuse (ปฏิเสธ) , result (ส่งผลให้) , suffice (พอเพียง) , consist of   (ประกอบด้วย) , contain (ประกอบด้วย) , hold (บรรจุ) , fit (เหมาะสม คู่ควร) , suit (เหมาะสม) เช่น
                             – She is very selfish.
                             – He resembles his father.
                             – She refuses to marry him.
                             – New Zealand consists of two islands.
                             – The pink dress she is wearing suits her. ……etc… 
              
     6. ใช้กับ adverbs of time ดังต่อไปนี้often (บ่อยๆ) , always (เสมอๆ) , sometimes (บางครั้ง) , usually (โดยปกติ) , generally (โดยปกติ), normally (โดยปกติ) , frequently (บ่อยๆ) , rarely (แทบจะไม่เคย นานๆ ครั้ง) , seldom (แทบจะไม่เคย นานๆครั้ง) , scarcely (แทบจะไม่เคย นานๆ ครั้ง) , hardly (แทบจะไม่เคย) , never (ไม่เคย) , in general (โดยปกติ) , now and again (บางครั้งบางคราว) , from time to time (บางครั้งบางคราว) occasionally (บางโอกาส) , as a rule (ตามกฎ) , once a week (สัปดาห์ละครั้ง) , once a month  (เดือนละครั้ง) , twice a week (สองครั้งต่อสัปดาห์) , three times a week (สามครั้งต่อสัปดาห์) , every day (ทุกวัน) , every other day (วันเว้นวัน) , every (night / month, week/year/  Thursday) เช่น 
                             – He is never late for school. 
                             – He always studies grammar in the morning.
                             – She visits her parents every month.

Read Full Post »